AFRICAN

ขนาดพื้นที่ของแอฟริกา

แอฟริกาเป็นอีกหนึ่งทวีปที่เรียกได้ว่าเกือยจะใหญ่ที่สุดในโลกเป้นรองแต่ทวีปเอเชียเท่านั้น โดยรวมแล้วมีพื้นที่ทั้งหมด 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีเกาะต่างๆที่อยู่เคียงข้าง ถ้านำไปเปรียบกับพื้นที่ทั้งหมดของพื้นผิวโลกแล้ว แอฟริกามีพิ้นที่คิดเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่โลก และนับเป็นพื้นที่ประมานร้อยละ 20.4 ของพิ้นดินทั้งหมด โดยมีประชาการทั้งหมด 1,100 ล้านคน มีดินแดนทั้งหมด 61 ดินแดน ซึ่งนับเป็นรอยละ 14.72 ของประชากรโลก จากการสำรวจในปี 2556 แอฟริกาถูกล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีที่ลาบสูงที่สำคัญที่มีความสูงประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวทะเลสาปขนาดใหญ่ และภูเขาไฟที่ดับแล้ว